پشتیبانی درایورهای LTO از سیستم های عامل و نرم افزارهای پشتیبان گیری

درایورهای LTO با سیستم های عامل زیر پشتیبانی می کند :

Microsoft Windows , HPE-UX, Tru64 , Red Hat Linux, SUSE Linux ,

IBM-AIX, Sun Solaris

همچنین با سیستم های عامل دیگر نیز سازگاری دارد .

این درایورها همچنین از نرم افزارهای پشتیبان گیری ذیل حمایت میکند :

Yosemite Server Backup , HPE data Protector , Back Bone NetVault ,

Symantec Backup Exec , ARC server Backup Exec , Archiware P5

Qstar Archive Manager , Tolis Group BRU , Comvault Simpana

 

وهمین طور با نرم افزارهای دیگر نیز سازگاری دارد .