نرم افزار MSA Snapshot

 

نرم افزار HPE MSA Snapshot با گرفتن عکس از اطلاعات ( داده ) شما در یک زمان مشخص حفاظت از اطلاعات ( داده ) را با بازیابی نواوری شده ار اطلاعات افزایش یافته انجام می دهد . این عکس ها سپس به عنوان اطلاعاتی که به صورت مداوم تغییر می کنند نگهداری می شوند . در زمانی که اشتباهی رخ دهد ، شما می توانید به هر کدام از این عکس های قبلی رجوع کرده و اطلاعات را بازیابی نمایید . این عکس ها مکمل بزرگی برای نوار یا استراتژی دیسک پشتیبان گیری می باشند . این عکس ها تابعی از ( controller-based )  می باشند بنابر این هیچ منبعی از میزبان ( host )  استفاده نمی شود . دستگاه MSA 2040 هنگامی که به صورت خطی ( Linear Volume ) آپشن Copy Service قابلیت copy-on-write را بهینه مینماید و هنگامی که به صورت مجازی استفاده می شود قابلیت Redirect-on-write را بهینه می نماید. دستگاه MSA 2040 دارای استانداردی با 64 عکس می باشد . همچنین گزینه ای با 512 عکس نیز قابل دسترسی است .